Etnisiteit:-Kan ‘n skilpad sonder sy dop oorleef?

Tenspyte van die mooi klinkende voorstelling van ons as ‘n “Reenboognasie” en van polities geskepte begrippe soos “Ubuntu” is daar tekens van ‘n dreigende etniese konflik in die lug!

Hofstryde moet deur Afrikaner instansies gevoer word om liedjies,opruiend tot moord, as haatspraak verklaar te kry.Afrikaans as voertaal in skole en universiteite is onder druk geplaas en voer ‘n opdraande stryd.Die verandering van Afrikaanse plekname,die minagting van Afrikaans deur staatsdepartemente en die terughouding van promosie aan Afrikaanse amptenare is maar enkele voorbeelde van hoe daar gepoog word om ons ‘as ongewens’ te laat voel.

Plaasmoorde, met veral Afrikanerboere as teiken, het skielik en gereeld sedert 1994 begin voorkom en die volhoudende patroon daarvan dui op ‘n georkestreerde poging tot verdrywing en etniese suiwering.

Etniese konflik is nietemin nie uniek aan ons nie.Na dekolonisasie deur die groot moonthede het etniese probleme wereldwyd begin kop uitsteek.Gedurende die koue oorlog is die probleme grootliks geignoreer maar met die val van die Sowjet Unie het die drang na selfbeskikking deur onderdrukte etniese groepe sterk na vore gekom.Die meeste lande, wereldwyd, sit vandag met ‘n etniese probleem.

Kom ons sit etnisiteit onder die loep, miskien help dit ons om ons probleem beter te verstaan en om sodoende tot beter oplossings te kom! Wat is ‘n etniese groep en hoe ontstaan so ‘n groep?

Wanneer en hoe ontstaan daar probleme?Wat is die aard van sulke probleme en hoe word hulle opgelos? ‘

n Volk of etniese groep kan beskryf word as een groot uitgebreide familie.’n Familie wat sekere waardes deel, met duidelik herkenbare genetiese kenmerke en met ‘n gemeenskaplike taal en volksaard.Hierin le ‘n volk se identiteit wat met tyd duideliker en meer uniek word.

Hoe ontstaan ‘n volk of etniese groep? In afsondering en in ‘n geslote stelsel, met ondertrouery slegs binne groepsverband,ontstaan daar ‘n unieke genepoel.Die unieke eindproduk is die resultaat van die grootte van die aanvanklike genepoel, die genekombinasies wat daaruit voortvloei en die oorlewingseise wat die omgewing daaraan stel. Ons as volk, het vanaf ‘n bree basis begin met lede van verskeie volke wat in die kaap tot eenheid saamgesmelt is.

In so ‘n geslote stelsel verander nie net ‘n genepoel nie, maar ook ‘n taal.Met tyd ondergaan dit ‘n metamorfose en ‘n nuwe taal ontstaan,’n volwaardige taal in eie reg.Met gedagtewisseling en wedersydse beinvloeding, beperk binne groepsverband,ontstaan daar ‘n unieke volksaard, daardie magiese iets waaraan ‘n volk uitgeken word.Taal is dus deel van ‘n volk se persoonlikheid.’n Fransman kan sekere dinge net in Frans uitdruk, so kan ‘n Afrikaner sekere dinge net in Afrikaans uitdruk.

Soos wat sterk gebiedsgrense ‘n volk teen ongewenste indringers beskerm,beskerm taalgrense ‘n volk teen indoktrinasie, manipulasie en denkebeheer deur groepe van buite.Kommunikasie na buite is nietemin noodsaaklik maar die volk moet altyd die beheer daaroor behou. Alleenlik dmv ‘n gebalanseerde verskeidenheid van volks en taalgroepe as gespreksgenote kan daar ‘n gesonde verhouding met die res van die wereld gehandhaaf word.

‘n Etniese groep het dus ‘n duidelike genetiese profiel,sy gedagtewereld vind ongehinderd uitdrukking in sy eie taal en hy bewoon sy eie grondgebied.As enige van hierdie elemente versteur word is die groep in gevaar. Daarenteen,as daar nie enige uitdagings na sy kant toe kom nie, stagneer en verswak hy.Baie etniese groepe, oor die eeue heen, het verdwyn omdat hulle nie die aanslae teen hulle kon weerstaan nie.

Waar staan ons,hoe weerbaar is ons ?

Reeds in ons vormingsjare is ons onder druk geplaas met die Britse besetting en oorname van die kaap.Sommige voorouers het hulle met die Britte vereenselwig, ander was daarteen. Baie Boere Afrikaners verwys vandag steeds smalend na die ‘Cape Dutch’ as nie deel van ‘ons’ nie.Daar het wel baie ‘Kolonialers’, wie se voorouers nie aan die Groot Trek deelgeneem het nie,aan Boerekant gedurende die Tweede Vryheidsoorlog geveg.

Die Groot Trek het ontwrigting veroorsaak maar die Boere Republieke het geleidelik eenheid en vastigheid vir die jong volk gebring. Die nuutgevonde bestendigheid was ongelukkig van korte duur met ontwrigting deur die Tweede Vryheidsoorlog.Na die oorlog en met die verlies van ons vryheid was ons wil om as volk voort te bestaan, weereens getoets.

Uiteenlopende politieke figure met uiteenlopende sienings het uit Afrikanergeledere na vore gekom.Dink maar net aan ‘n Jan Smuts,’n J.B.M.Hertzog en ‘n Bram Fischer om te verstaan hoe breed daar gedink was.

Tenspyte van verdere afskilfering deur verengelsing, het ons die toets geslaag en in 1948 het Afrikanernasionalisme die regering oorgeneem.In 1961 is ‘n verdere ideaal verwesenlik met republiekwording.Vryheid in ‘n soewereine Afrikanerstaat was dit ongelukkig nog lank nie! Die RSA was ‘n opgeklitste eier waarin etniese groepe ekonomies van mekaar afhanklik was maar met ras en kultuurverskille net te groot.

Magsoorgawe in 1994 het die situasie vererger tenspyte van die opheffing van ekonomiese en handelsbeperkings wat teen ons ingestel was. Baie het die land verlaat,ander hoop om die vrede te bewaar en die NSA te maak werk deur berouvol jammer te se(waarvoor?) en om in onderhorigheid en met diskriminasie teen hulle, saam te leef.(Is die Afrikaanses die nuwe ‘Cape Dutch’ ?).

Vandag veg ons ‘n oorlewingsstryd.Ons is soos ‘n skilpad sonder ‘n dop. Ons brose en sensitiewe lyf se enigste beskerming is ‘n dun pleistertjie, genaamd “Grondwet”.As ons gestamp word is daar net een dokter in wie se spreekkamer ons geduldig moet sit en wag op ‘n spreekbeurt. Sy naam is dr.Grondwethof. Nie juis ‘n aangename vooruitsig nie, of hoe?

Daar is wel ‘n leefbare dop tot ons beskikking.Sy naam is ‘Volkstaat’ en hy wag vir ons om hom te betrek. Die Afrikaner is nou ‘n deurwinterde volk en al sak daar nog liggewigte langs die pad uit, sal die volkstaat ideaal realiseer!Met Orania as vertrekpunt is die volkstaat reeds in die proses van wording en groei gesond. Mense moet net deeglik besef dat die sukses hiervan in ons hande le. Ons, en nie die ANC of enige ander instelling of wet nie, het die laaste se in hierdie belangrike saak!

21 gedagtes oor “Etnisiteit:-Kan ‘n skilpad sonder sy dop oorleef?

 1. Clifford

  As ek ‘n stuiwer in die skoen kan gooi, wil ek net noem dat dit ‘n Anglo BOERE oorlog was en nie ‘n Anglo Afrikaner oorlog nie.

  Na die nederlaag en die afneem van die Boere republieke het die vyand moeiteloos ons volk herbenoem naamlik AFRIKANER. Dit was moedswillig sodat aan die woord BOERVOLK nooit weer gedink moes word nie. Net soos Afrikaanse name uit dorpe verban word, herhaal die geskiedkundige metode homself weereens.

  Die Boervolk bestaan ondermeer uit Skotte en Iere ook en is dus totaal verwyder van Cape Dutch oftewel Afrikaner. Die Afrikaner is basies uitsluitlik Cape Dutch.

  Ek is van Skotse en Duitse afkoms. Daarom vind ek my eerder tuis onder die Boerenaam as die Afrikanernaam. Taalsgewys is ons seker bekend as die Afrikanerdom wat kleurlinge insluit. By die Boervolk word die kleurling as uitgesluit beskou.

  FW de Klerk beskou homself as Afrikaner en is trots op sy Kaapsche Voormoeder herkoms. Dit als terwyl ons Boerevolk trots is op die uitsluiting van enige Kaapshe Voormoeders.of “ouers”. Kaapsche voorouers was vrygestelde slawe.

 2. @ Clifford. Ek dink dat jy miskien na die Tweede Vryheidsoorlog verwys. Net dit verder,ons is almal van kaapse afkoms want dit is waar ons as volk beslag gekry het. In vyf geslagte gaan daar 32 vanne in jou in.Ek twyfel of daardie 32 vanne net Skotse en Duitse vanne was. As dit so is,sal dit baie ongewoon wees.

  1. Rudolf Herbst

   Stem saam oom Ben. Dit is sonder om in berekening te bring dat daar oor die afgelope 100+ jaar ‘n beduidende hoeveelheid Europeërs hierheen verhuis het en met die wat reeds hier was ondertrou het.
   Dan is daar ook nog van die Patagoniese Afrikaners wat na afloop van die depressie weer terug gekom het vanaf Argentinië. (Sommige van hulle het reeds met die bevolking van daardie streek gemeng en gevolglik van daardie genetiese materiaal terug gebring wat weer oor die volgende paar geslagte in die van ons wat hier agter gebly het opgeneem is)
   Die probleem met die huidige bestel is dat indien ons nie ons dop kry nie ons kort voor lank heeltemal sal verbaster met die volksvreemdes en daar sal weinig van ons oor wees oor nog ‘n 100 jaar van nou af.
   Die generasies wat tans op die skoolbanke is weet bykans niks van hul herkoms nie en word vootdurend gebombardeer met die huidige bestel se indoktrinasie van multi kulti samesyn.
   Daarbenewens word hulle duidelik laat verstaan dat hulle die nasate is van die apartheids regering se vergrypers en skenders van menseregte en loop die skuldgevoel onder die jeug hoog, dus vermy hulle dit om aktief betrokke te raak by Afrikaner kultuur organisasies, (of dit wat daarvan oorgebly het), of enige iets wat hulle met hul voorsate kan verbind, uit vrees dat hulle gebrandmerk sal as sogenaamde rassiste wat terug hunker na die verlede.
   Alhoewel Solidariteit goeie werk gedoen het met die stigting van die opleidings kollege en ook die voorgenome plaasvervanging in Centurion, (Verwoerdburg), vir die eertydse technikons, wonder ek of dit ‘n genoegsame bydrae gaan lewer ter behoud van ten minste ons taal.
   Dit sou, myns insiens, baie meer sinvol gewees het as daar besluit was om die kampus eerder in Orania te vestig. Almal begryp die ekonomiese voordele daarvan vir Orania as ook die defnitiewe groei wat dit tot gevolg sou hê.
   Dit pla geweldig dat die ooglopend Afrikaans gesinde organisasies, wat dan ook hul bestaan en volgehoue groei te danke het aan hul oorwegend Afrikaner lede se maandelikse bydraes, nie die onbetwisbare werkbaarheid van die voorgestelde gebied vir ‘n onafhanklike Afrikaner Republiek publiek propageer en bemark nie, wat nog van ‘n duidelike boodskap uitstuur aan hul lede deur grootskaalse beleggings in die voorgestelde area.
   Die enigste organisasies wat tans redelik bekend is onder ‘n breë Afrikaner Bevolking en darem nog genoegsame media blootstelling kry, wat insluit die VF+, die vakbond Solidariteit en hul burgerregte affiliaat Afriforum, sou nou ‘n groot bydrae kon lewer om Afrikaners wat meerendeels onbekend is met die dun pleistertjie wat die Grondwet nog bied deur die platforms tot hul beskikking te gebruik om mense bewus te maak van oa. artikel 235.
   Groot hoeveelhede Boere Afrikaners is gatvol met wat tans aangaan, maar die meerderheid is nog nie blootgestel aan die uitkoms wat vir ons lê en wag om opgeneem te word nie.
   Ek het al menig male met Afrikaners in gesprekke betrokke geraak dis kommerwekkend hoe oningelig die meeste is. Hulle weet nie eens van die bestaan van Orania nie, wat nog te sê van die laaste bietjie beskerming wat die Grondwet ons bied.
   DIe Orania Beweging doen wel goeie werk, maar ek stem saam met Quintin Diederichs in sy vorige skrywe dat dit van kardinale belang is om ‘n medium te vind of te stig waarby veel meer oningeligtes bereik sal kan word.

   Ek het dit al voorheen genoem en noem dit weer:
   Dit wil voorkom of die wat kan nie wil nie en die wat wil nie kan nie…..

 3. Ben, ek het gelees. Synde nou nie ‘n Volkstaat-aanhanger nie, gaan ek nie kommentaar lewer oor die wese van jou aanbieding nie. Ek is egter geneig om heelhartig saam te stem met jou kommentaar op Clifford se kommentaar. Ek is oortuig daarvan dat toe Clifford klaar geskryf het aan sy kommentaar, hy nie meer geweet het wat hy eintlik wil wees nie. 🙂

 4. Pedro Victor

  Rudolf,

  Waarom sou jy se is die ryk en meer invloedryke organisasies nie esig om meer doeltreffend en teen ‘n aanvaarbare tempo vordering te maak met die skepping van ‘n Volkstaat nie?
  Orania is ‘n mooi idee, maar totaal geografies en militer onverdedigbaar.
  Almal ignoreer blykbaar die feit dat daar al sedert 1994 ander groepe was wat ernstig pogings aangewend het om met die ANC oor Afrikaner sefbeskiking te onderhandel.
  Dit voel vir my asof soos skape deur die veld aangejaag word…

  1. Rudolf Herbst

   Pedro, daardie is nou een vraag wat my seker altyd sal bly ontwyk. Dis tog vreemd dat die oorgrote meerderheid wat wel die finansiële vermoë het om die bal vinniger aan die rol te kry nie juis veel gepla blyk te wees oor selfbeskikking nie. Dit sê baie oor die toekoms van hul nagaslagte en ek dink ‘n mens kan met veiligheid die aanname maak dat hulle binne die volgende geslag hulself nie meer met die Afrikanervolk sal vereenselwig nie, maar as deel van die Multi Kulti NSA beskou. (Behalwe natuurlik as individue soos JM en kie aan bewind kom en deur wetgewing dit reg kry om al hul bates te nasionaliseer met sy kommunistiese neigings)
   Wat die “invloedryke organisasies” aan betref, die wat die indruk skep dat hulle vir onder meer die Afrikaner se minderheidsregte “veg”, neem ek aan dat hul weens verpligtinge teenoor hul lede samestelling nie juis publiek betrokke kan raak by iets wat vir sommige so edel is soos selfbeskikking in ‘n eie Afrikaner Republiek nie. (Dis nou een minderheidsreg, soos uiteengesit in artikel 235 van die Grondwet, wat blyk niemand, behalwe natuurlik die Orania Beweging, deesdae mee te koop wil rondloop nie.)
   Ek is geensins ‘n millitaris nie en kan glad nie saampraat aangaande die verdedigbaarheid van Orania al dan nie.
   Ek dink die grootste verskil tussen die ander groeperings wat selfbeskikking voorstaan en die Orania Beweging is die feit dat Orania ‘n beginpunt is in die voorgestelde gebied. Orania is beslis nie die uiteinde van die droom nie, maar slegs die beginpunt. Ons moet nie vergeet dat die haalbaarheid van ‘n “Volkstaat” slegs in die voorgestelde gebied kan realiseer as daar uiteindelik genoeg volksgenote bewus gemaak kan word nie. Die navorsing is nie nuut, maar wel reeds 60 jaar oud. Dit opsigself is ook ‘n bron van kommer, want alhoewel die intellegensia onder die volk die wiskunde daaragter verstaan versuim die oorgrote meerderheid steeds om fisies en aktief betrokke te raak.

 5. Pedro, dit is nie dat ander groepe geignoreer word nie maar eerder dat hulle hulself nie verbeeldingryk genoeg bemark nie.Dat Orania wel die volkstaatgesprek oorheers se baie en dat die aanslag teen die volkstaatgedagte hoofsaaklik teen Orania gerig is,se net so baie. Die stigters van Orania het hul huiswerk deeglik gedoen.Verdedigbaar? Die geografie maak dit juis verdedigbaar! ‘n Aanvalsmag sal ver moet reis om daar te kom en dit sal dus ‘n duur operasie wees. (Hoekom) Om ‘n rustige en vreedsame ‘vyand’ te loop aanval? Re die geldmag:- Miskien is die geldmag te bang om ‘n regering,enige regering, teen te staan.Hulle draai mos maar hulle mantel gewoonlik na die wind.

 6. Oom Ben en Rudolf,

  Daar het vandag ‘n snaakse ding met my gebeur. Ek staan in die kantore van ‘n motor huurmaatskapy en sien toe ‘n klomp verskillende kaarte daar op die toonbank in die kantoor. Uit verveeldheid uit begin ek to soek na Orania en die Vanderkloofdam ens. Soos Ons Skepper dit seker wou gehad het, toe vind ek sommer ‘n hoop van die kaart wat mooi wys waar sit Orania en Bloemfontein en Gariep ens. Ek dink toe spontaan aan u en ook aan my Oupa Grootjie Greyling wat mos daar in die Noord Kaap oorgegee het in 1901. Hy was waaragtig darem baie ver van Zastron af maar darem na aan Ouma Grootjie wat deur Roberts hulle die etiket van “Wife of Commando” gegee is. Diegene wat die geskiedenis ken sal verstaan wat daardie woorde beteken het.

  Die hoeksteen van enige ware selfbeskikking of onafhanklikheid is dat daar wel selfbeskikking of onafhanklikheid moet wees. Mnr Q. Diedericks maak wel melding van die feit in een van sy skrywes. Enige staat moet beskik oor die vermoe om homself te handhaaf. As u wat Oom Ben is deur Afrika gaan wandel, hoe vreedsaam dit ookal mag sei, sal u moontlik ervaar dat daar ander gene is wat nie so vreedsaam is nie.

  Die Orania Beweging doen goeie werk en seil teen ‘n lelikke wind op, maar ongelukkig is die DORP nie verdedigbaar nie. ‘n Ware volkstaat moet ‘n kuslyn he, moet ‘n hawe he, moet groot genoeg wees om ekonomies lewensvatbaar te wees en moet oor die nodige mannekrag en hulpbronne beskik (en die kan akkommodeer) om sy territoriale integriteit te bewaar teen groepe wat nie sy voortbestaan goedkeur nie.

  ‘n Militere Operasie teen Orania, geloots vanuit verskeie rigtings met Tempe in Bloemfonetin as hoofbasis sal relatief gooedkoop wees en sal tot die maklikke omsingeling van die DORP lei. ‘n Volkstaat is Orania beslis nog nie, hulle doen goeie werk maar wat nodig is is dat meer nugtere en intelligente mense soos u die rykes oortuig om in dieslfde rigting te werk. Kapitaal, menslikke hulpbronne. Dit het die Afrikaner maar hy wend dit nie tot sy volksvoordeel aan nie. Dis alweer vakansie, die ‘volk’ gaan nou weer ‘n sweempie sportnarkose inkry. Lekker braai en inkopies doen. Dis die kultuur wat nou heers onder ons mense wat die grootste struikelblok is. En die “Power Elites” wat die Afrikaner volk van binne regeer en manipuleer. Baie meer kon al gedoen gewees he en baie meer kan gedoen word. BV In sy skrywes maak Dirk Herman van Solidariteit nie uitdruklik die punt dat ‘n Volkstaat die doelwit vir die Afrikaner moet wees nie? Wat van Afriforum? Werk die twee organisasies dan nie ernstig na die skepping van ‘n onafhanklikke Afrikaner staat nie? Ek wil graag weet?

 7. Die Ligging Van ‘n Volkstaat:

  Teoreties en prakties gesproke is die beste ligging vir ‘n Afrikaner Volkstaat die gebied tussen Alexanderbaai in die Noord Kaap en Saldanhabaai in die Wes Kaap. Die kus gebied is redelik yl bevolk, meestal deur AFRIKANERS. Geneties is die Afrikaners wat deur apartheid verdeel was wel verwant aanmekaar. Sekere Afrikaners is meer blank en ander is meer bruin maar hulle praat dieselfde taal en werk goed saam. Ons kan hul vergelyk met Nederlanders en Vlaamse. Ons kan praat van Brasiliers wat almal Brasiliers is alhoewel sommiges meer sonbruin is as ander. Gemeenskaplikke taal, soortgelyke kultuur met ‘n enorme potensieel om ‘n kantonstelsel binne in soewereine en suksesvolle staat te vestig. Groot grondegebied met voldoende hulpbronne. Hawes om in en uit te voer. ‘n Reeds gevestigde bevolking wat maklik dmv “Vakansie Kiboetse” uitgebrei kan word. Die struikelblokk is dat die Afrikaner Ekonomiese en Mags Elite nie die doel nastreef nie?

 8. Dit lyk mos al asof, dat as daar nie enige ander besware teen Orania ingebring kan word nie, dan moet daar ‘n moontlike oorlog teen hom bespreek word. Eienaardig genoeg het die ANC nog nooit enige tekens van enige aggressie getoon nie. Die ergste aanslae teen Orania was, snaaks genoeg, uit ons eie geledere uit! Maar kom ons bekyk so ‘n moontlike aanval. Tempe is sowat tweehonderd kilometer van Orania af. ‘n Mag, groot genoeg om Orania van die kaart af te vee, sal waarskynlik vandaar gestuur word. Ek twyfel of daar van Orania se kant enige provokasie sal wees. Dus, wat sal dan die motief wees? So ‘n onredelike aanval sal seker die grootste diplomatieke flater wees wat die ANC nog gemaak het. Sou hulle nie die opsie kies nie dan is terrorisme die volgende keuse. Hier het Orania beslis die voordeel. Anders as in stedelike gebiede sal dit nie sommer net ‘n in en uit operasie kan wees nie want wegkruip sal nie so maklik wees nie. Die dag dat Orania en omgewing wel eise sal begin stel sal hulle ook weerbaar genoeg wees. Kom ons bou net en los die bobbjaan solank maar daar agter die berg!

 9. Pedro Victor

  Oom Ben,

  Ek verstaan wat us se maar stem ongelukkig nie saam nie. Ek voorsien beslis nie ‘n militere aanslag teen Orania in die nabye toekoms nie. My punt is juis dat die ligging totaal verkeerd is vir ‘n volkstaat of selfs ‘n hoofstad binne ‘n volkstaat. Die skrif praat van om ‘n huis op kleigrond te bou versus om die huis op rots te bou. As mense by Orania betrokke is dan wil ek hulle nie ontmoedig nie, maar die punte wat ek hierbo in my skrywe maak is wel soliede, sinvolle, strategiese feite wat die sukses van ‘n volkstaat sal bepaal.
  Tempe is die hoofkwartier van SA se konvensionele magte. Wat u impliseer is dat die ANC regering (kompleet met die linksgesinde Jeugligga wat Mugabe ondersteun) sal toestem dat ‘n soewereine Afrikaner volkstaat binne 200km van sy hoof militere basis geduld word.
  ‘n Mens begin wonder of Orania nie ‘n soort afleidingsdorp is om mense gerus te stel en daarvan weerhou dat hulle binne die strategies en ekonomies voordelige gebied hul hulbronne aanwend nie?
  Die hulpbronne wat nou binne Oania aangewend word kan net so maklik aan die Weskus aangewend word met ‘n baie groter kans op sukses vanwee die strategiese geskiktheid van die gekose gebied.

 10. Pedro Victor

  Oom Ben,

  Ekskuus maar ek het iets vergeet en dink ek moet dit noem. Die leier van die DA in die Vrystaat is Dr. Roy Jankielsohn. Roy was een van my dosente gewees by Kovsies en is ‘n oordentlikke mens. Ons moet nie vergeet dat hy ook as offisier by Pantserskool in Tempe gedien het nie en dat hy wil vir ‘n tyd die DA se verteenwoordiger vir verdediging was nie. Roy het redelik onlangs beswaar aangeten omdat ANCYL cadres nou deur die SAW opgelei word binne die Vrystaat.

  Die konsep van die “Reservation” soos in die VSA moet ons dan vergelyk met die konsepte wat aan Afrikaners voorgehou word. Is die doelwit dus ‘n Onafhanklikke Volkstaat of ‘n “Afrikaner Reservation.” Lees gerus die inligting deur die koppel te volg:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Indian_reservation

 11. Ek is bly om te sien dat ons darem al saamstem dat Orania nie nou al die gevaar loop om aangeval te word nie.
  Of Orania die mees geskikte plek is om ‘n nuwe nedersetting te begin?
  Daar is ‘n konstante waterbron,die gebied is yl bevolk maar tog redelik sentraal gelee.
  Infrastruktuur skiet nog tekort maar dit het ‘n voordeel, naamlik dat diegene wat dit aanle nie daarvan beskuldig kan word dat dit onregmatig bekom is nie.
  Dit maak die taak ongelukkig net soveel groter en is waarskynlik die grootste remmende faktor tov groei.Daar sal wel ‘n punt bereik word waar die streek, in die opsig, kompeterend raak en dan sal Orania, uit ‘n praktiese oogpunt gesien,mense op ‘n groot skaal begin lok.
  Aansprake tov grondeise is reeds in Orania se guns afgehandel en die staat het sy hande vol om sulke eise elders te finaliseer en behoort dus nie hier te lastig te wees nie.
  Om op te som: Die klimaat is gesond,die demografie is reg en die bevolkingsdigtheid laat meer as genoeg ruimte oop vir ons. Baie suksesvolle en vooruitstrewende lande se geografie steek sleg af teen die Noordkaap.

 12. Oom Ben,

  Dankie vir die opsomming van Orania se sterkpunte. Ek wil net noem dat k wel die punte hierbo gemaak het oor die strategiese aspekte rondom ‘n Volkstaat en ook verskeie vrae gevra het wat onbeantwoord is.
  As mense aan Orania wil bydra dan is ek beslis nie teen hulle gekant nie want hulle werk in die korrekte rigting. Dit sal moontlik in die toekoms nodig word om die Inwonders van Orania na die Weskus te ontruim weens die ligging van Orania en die gevare wat dit vir ‘n Volk inhou.

  Ter opsomming moet ‘n mens dan meld dat Orania weens sy ligging nie aan die strategiese vereistes voldoen vir ‘n Volkstaat binne Suider Afrika nie. Die mense wat by Orania betrokke is deel wel ‘n selfbeskikkings ideaal en sal sekerlik ‘n wesenlikke bydrae lewer tot die uiteindelikke verwesenlikking van die droom.

 13. Pedro,

  Ek dink beslis nie Orania is die finale uiteinde van die selfbeskikkings ideaal nie. Dit moet beskou word as dit wat dit is, slegs 1 groeipunt. Vir selfbeskikking om te realiseer sal daar nog hordes groeipunte gestig moet word en die werkende model wat Orania oor die afgelope 2 dekades daar gestel het kan met sukses ook in die nuwe groeipunte aangewend word. Dit sal absurd wees omn te dink dat daar slegs vanuit Orania ‘n nuwe staat gebou kan word.

 14. Baie goeie stuk oom Ben en ek stem heelhartig saam met oom se uitkyk. Die ironie van die jingo’s is dat hulle het glad nie ‘n probleem met Swazi’s of Iere of Dene of Taiwanese of Sotho’s of Portugese of Arabiere of Fidjiane of Tsjegge of Slowake ens. ens. wie almal in volkstate bly nie… maar durf jy vir hulle noem dat ons ook ‘n Afrikaner volkstaat wil he dan tjorts hulle net daar en dan in hul broeke en brandmerk jou ‘n rassis. Die onkunde waaraan soveel Afrikaans sprekende blankes ly is genoeg om van te braak!!

 15. Quintin,

  Sal jy asseblief so gaaf wees om te verduidelik na watter “Jingos” jy verwys?

  Rudolf dankie vir die respons. Ja ons hoor al lank van die feit dat daar ander groeipunte moet wees. Sommer al baie lank. Die strategiese werklikheid van die unieke geskiedenis en demografie van SA moet natuurlik in ag geneem word met die denke rondom die skepping van ‘n Volkstaat. Die feit is natuurlik dat burgerskap van al die volkstate waarna Quintin hierbo verwys nie afhang van ‘n individu se ras nie! Daar is wel bv swart en kleurling landsburgers in Portugal. Daar is sekerlik blankes wat in Fiji woon (natuurlik nie baie nie). Daar is beslis Indier landsburgers in Lesotho ens.

  Die gemeenskaplikke taal en kultuur aspekte wat “Blanke” Afrikaners, Boesmans en Kleurlinge deel tel wel in die guns van die Afrikaner as geheel. Dit is betreurenswaardig dat ‘n klein minderheid binne die Afrikaner gemeenskap hulle eie definisie van wat ‘n Afrikaner is baseer op ras en dit dan op die meerderheid probeer afdwing! Die feit is dat die Afrikaner as bevolkingsgroep wel bekend is, dat meningsopnames wel onder die bevolkingsgroep gedoen word en dat onverkose individue hulself veral op sosiale media probeer aanstel as ‘egte’ Afrikaners wat dan sogenaamd namens die meerderheid dink en praat. Dit is eenvoudig nie die geval nie en die meerderheid Afrikaners, wat heelmoontlik ‘n Volkstaat ideaal koester, moet dan die geleentheid gegun word om hulle eie verteenwoordigers te kies. Huidiglik toon meningsopnames dat die meerderheid Afrikaners wel die DA steun.

 16. Ek haal aan uit die boek “The Living Races of Man” deur Carlton S. Coon en Edward E. Hunt Jr (1966; p313):

  “In about six generations, since 1815, the Boers have grown to 1.8 million, and the descendents of the slaves, who became Coloreds in 1835 when the British freed them, now number 1.5 million. Obviously genetic isolation cannot have been maintained during this entire period. A conservative figure of a half a million who may have passed from Colored to Boer has been mentioned.”

 17. Johan

  ‘Ons sal grond vat’ – Malema

  Johannesburg – Die leier van die ANC-Jeugliga, Julius Malema, het Sondag by die afsluiting van dié liggaam se verkiesingskonferensie opnuut beloof om “grond sonder betaling” te vat. 

  “Daar is geen manier waarop jy diplomaties kan wees oor die kwessie van grond nie. Ons sal nooit diplomaties oor gewillige koper, gewillige verkoper wees nie. Dit het gefaal,” het hy aan afgevaardigdes gesê.

  Hy het gesê die ANC het by sy laaste verkiesingskongres in Polokwane in Desember 2007 erken daar moet ‘n alternatief vir die beleid van gewillige koper, gewillige verkoper gevind word.

  “Die leierskap van die ANC moet nou die Polokwane-besluite implementeer. Polokwane het gesê gewillige koper, gewillige verkoper het gefaal en ons moet ‘n alternatief vind.

  “Julle het daarin gefaal om ‘n alternatief te vind. Ons moet die grond sonder betaling vat,” het Malema gesê.

  Hy het egter bygevoeg:  “As julle ‘n alternatief het, is ons bereid om te luister.”

  Malema het gesê die afgevaardigdes wat die vier dae lange konferensie bygewoon het, is “gereed om die wit monopolie-kapitaal” te konfronteer.

  “Hulle is gedetermineerd om hul grond terug te eis en ons vra vir leierskap.”

  Indien die ANC se leierskap nie slaag in hierdie kwessie nie, sal die Jeugliga ‘n “ongeleide revolusie lei, wat die grond sal terugeis,” het Malema gesê.

  Pieter Mulder, leier van die VF+, het ‘n beroep op boere gedoen om hulself te “beveilig” na aanleiding van Malema se uitsprake.

  In ‘n verklaring het hy gewaarsku dat Malema se opmerkings oor grondeienaarskap “ons terugvat na die tydperk voor 1994, toe geweld en selfs die moontlikheid van ‘n burgeroorlog deel was van die Suid-Afrikaanse debat”.

  Mulder – wat ook as adjunkminister van Landbou in President Jacob Zuma se kabinet dien – het gesê daar is geen verskil tussen Malema se standpunt oor grond en grondbeleid en dié van Robert Mugabe, President van Zimbabwe, nie.

 18. Ja Johan, lyk my jy sal maar die veterane van 101 Bataljon moet nader sleep ou maat! Hulle is bruiner as baie “Afrikaners” maar sal jou nie sommer ‘n jingo noem oor jou kommentaar nie. Net so terloops my Engels is nie meer wat dit was nie. Ek moes die betekenis van die woord gaan opsoek! Ons sien wel die wolke op die horison.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

w

Connecting to %s