Is dit Christelik om jouself teen die regering te verset?

Daar heers wedersydse wantrou in die bros verhouding tussen die Afrikaner en die huidige owerheid van Suid-Afrika. Aangesien die oorgrote meerderheid Afrikaners ook Christene is, volg die logiese vraag: is dit Christelik om jouself teen die owerheid te verset?

‘n Vorm van verset is om die gesag van die owerheid sodanig te verwerp dat mens nie onderhorig aan die spesifieke owerheid wil wees nie en maniere soek om jouself daarvan te bevry. Afrikaners wat hulself beywer vir ’n volkstaat voer tereg aan dat hulle beter daartoe in staat is om hulself en hul belange te bestuur as die huidige landsowerheid.

Gevolglik wil ’n wesenlike getal Afrikaners die volle vryheid geniet om hulself te bestuur binne ’n grondgebied waarin hulle soewereine onafhanklikheid vergestalting vind en hulle selfregering kan toepas op grond van Christelike en volksdemokratiese beginsels.

Anders gestel: hierdie Afrikaners is nie van plan om onderhorig te wees aan die landsowerheid wat sedert 1994 oor hulle regeer nie.

Paulus skryf in Romeine 13 dat elke mens hom moet onderwerp aan die owerhede wat oor hom gestel is. Guido de Bres skryf in Artikel 36 van ons Nederlandse Geloofsbelydenis dat elkeen verplig is om hom aan die owerhede te onderwerp, belasting te betaal, aan hulle eer en onderdanigheid te bewys, hulle te gehoorsaam in alles wat nie met die Woord van God in stryd is nie en vir hulle voorbidding te doen dat die Here hulle in al hulle handelinge mag bestuur.

Beide Paulus en Guido de Bres het elk ’n marteldood gesterf aan die hand van die onderskeie owerhede wat oor hulle regeer het. Hulle was geensins kaders van die owerheid nie. Waarom het hulle dan gelowiges aangespoor om sulke vyandige owerhede se gesag te aanvaar?

Die antwoord hierin lê in die oortuiging dat daar geen mag is behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan; en die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang (Rom. 13:1-2 OV).

In Artikel 36 van ons Nederlandse Geloofsbelydenis motiveer de Bres die noodsaaklikheid van ‘n owerheid:

Ons glo dat ons goeie God vanweë die verdorwenheid van die menslike geslag konings, vorste en owerhede aangestel het. Dit is immers sy wil dat die wêreld deur middel van wette en regerings geregeer moet word, sodat die losbandigheid van die mense in bedwang gehou kan word en alles onder die mense ordelik kan verloop. Vir dié doel het Hy die owerheid die swaard in die hand gegee om die kwaaddoeners te straf en die deugsames te beskerm.

Die owerheid is dus deur God daargestel om toe te sien dat wet en orde gehandhaaf word. Maar wat as die owerheid versuim om sy plig na te kom, self verval, losbandig optree en nie die deugsames beskerm nie?

Artikel 36 stel dit duidelik dat dit nie alleen die owerheid se taak is om aan die staatsbestuur aandag te gee en daaroor te waak nie, maar ook om die heilige Woordbediening te beskerm. Die owerheid moet alle afgodery en valse godsdiens teengaan en uitroei, die ryk van die antichris vernietig en die koninkryk van Jesus Christus bevorder. Verder moet die owerheid die Woord en die evangelie orals laat verkondig, sodat God deur elkeen geëer en gedien word soos Hy in sy Woord beveel.

Lukas skryf in Handelinge 5 dat Petrus en die apostels sê dat ons aan God meer gehoorsaam moet wees as aan die mense (vers 29). As ons Hand. 5:29 lees saam met die gedeelte in die Nederlandse Geloofsbelydenis wat aandui dat ons die owerheid moet gehoorsaam in alles wat nie met die Woord van God in stryd is nie, kom baie Bybelse voorbeelde van verset teen die owerheid na vore.

Sadrag, Mesag en Abednego het hulle nie onderwerp aan Nebukadnesar se gesag nie en is in die vuuroond gegooi. Daniël het in die leeukuil beland. Vroeër in die Bybel lees ons hoe Josef in die tronk gestop is. Moses het self in opstand gekom teen die Farao en sy volk uit Egipte gelei.

Ons moet dus waak teen die gedagte dat dit ons Christelike plig is om gedwee onderdanig te bly aan ’n heidense regering wat deur beleid en handeling in stryd met die Woord van God optree.

Afrikaner kerkleiers erken dat hulle oor die algemeen nie saamstem met die optrede van die ANC-regime nie, maar uit meeste oorde word daar onverpoos aangevoer dat Afrikaners onderdanig móét bly en poog om die owerheid te bekeer sodat ons omstandighede kan verbeter.

Hierdie boodskap word al vir byna twee dekades van kansels regoor die land gepreek en aangevoer as die enigste aanvaarbare oplossing vir Afrikaners in Suid-Afrika. Daar is egter ’n gebrek aan resultate sovêr dit hierdie benadering aangaan omdat dit net een gedeelte van die oplossing omskryf.

Die tweede gedeelte is die besef dat alle burgers, asook die owerheid, onderdanig is aan die grondwet. Ons moet dus die wet van die owerheid eerbiedig sovêr dit nie in stryd met God se Woord is nie. In hierdie wet word die reg tot territoriale selfbeskikking vir taal- en kultuurgemeenskappe dan pertinent vervat!

Deur slegs te hoor dat ons moet fokus op die bekering van die owerheid, maar dat daar geswyg word oor die uitvoering van ons reg tot selfbeskikking, is presies waarom Afrikaners in die breë nie vir hulself ’n vooruitstrewende toekoms in Afrika kan sien nie.

Paulus verduidelik vêrder in Romeine 13 dat as ons die mag nie wil vrees nie, moet ons doen wat goed is en ons sal lof van die owerheid ontvang, want hy is ’n dienaar van God, ons te goede.

Doen dus wat goed is. Deur opreg vir die owerheid te bid en te poog om hulle te bekeer, doen ons goed. Om vanuit die as op te staan en in gebed asook optrede verantwoordelikheid te neem vir ons en ons naaste, is goed. Om ons gawes en talente in te span om ons reg tot selfbeskikking te realiseer, is goed. Deur ’n volkstaat te bou uit liefde vir ons naaste, doen ons goed.

Die liefde doen die naaste geen kwaad nie; daarom is die liefde die vervulling van die wet (Rom. 13:10).

Die Afrikanervryheidsideaal, indien uitgevoer uit liefde eerder as minagting, is dus in alle opsigte Christelik en moet as sodanig deur alle Christen Afrikaners uitgevoer word soos dit sedert 1991 deur Christen Afrikaners in Orania uitgevoer word.

Die mag wat hierin opgesluit word, is direk van God afkomstig. Let op die Skrif: die wat dit weerstaan sal hulle oordeel ontvang.

18 gedagtes oor “Is dit Christelik om jouself teen die regering te verset?

 1. Dit is myns insiens nie moontlik om te veralgemeen oor wat Christelik is en wat nie. Alles in die lewe van ‘n gelowige is Christelik maar niks in die lewe van ‘n ongelowige kan Christelik wees nie. Inwoning in Orania maak byvoorbeeld net so min van iemand ‘n Christen as wat lidmaatskap van ‘n kerkinstelling dit doen.

  1. Jan, natuurlik maak inwoning in Orania nie van iemand ‘n Christen nie. Dit is gelukkig ook nie die punt nie. Die punt is dat Christen Afrikaners in Orania, uit liefde vir hul naaste, hul reg tot territoriale selfbeskikking uitvoer sonder om in opstand te kom teen die owerheid.

   Die feit dat Afrikaners in Orania ‘n veel meer positiewe uitkyk het oor ons toekoms in Afrika as Afrikaners elders, is vir my ‘n bewys dat ons met die regte dinge besig is.

   Ek het al soveel dominees gehoor se dat ons net moet aanhou bid vir die regering dan sal als reg kom. Jammer, ek stem nie hiermee saam nie en verstaan hoekom hierdie benadering geen resultate oplewer nie. Mens voer jou Christelike plig uit deur vir vir owerheid te bid en terselfdertyd uiting te gee aan die wet deur die reg tot selfbeskikking in die praktyk te vestig.

   Dis futiel om net te bid, of net te fokus op selfbeskikking. As die Afrikaner se kerke begin besef en verkondig dat ons ons vryheid moet herstel terwyl ons vir die owerheid bid, dan sal dinge op groot skaal begin verander vir ons volk.

   1. Quintin, ek stem volmondig met jou saam. Dit beklemtoon die nodigheid vir ons as volk om weer aan God en sy Woord gehoorsaam te word, byvoorbeeld deur die owerheid wat oor ons heers te gehoorsaam in soverre hulle nie Skrifopdragte teengaan nie. Die hele Nuwe Testamentiese tyd is onder nie-christelike heerskappy geleef en daar het Jesus se kinders onder Sy leiding die fondasie gele wat die wereld kan verander.

 2. A Schlemmer

  Dit is vir my as Christen Afrikaner, geheel en al ONMOONTLIK om aan ‘n heidense regering en of gesag, onderdanig te wees!
  Daarom ondersteun ek Orania se vryheid strewe heelhartig!

 3. Henri

  Ek wil begin deur die volgende stelling te maak. Die volk het besluit hulle wil ‘n toring bou, tot teen aan die hemel. Hulle het een taal, een kultuur, een geloof, ens., gehad. God het besluit om ‘n nuwe taal vir verskillende mense te gee. Op daardie stadium kan niemand sê hoeveel tale daardie “volk” magtig was nie, maar dit staan baie duidelik in die Woord van God dat vriende mekaar nie eens meer kon aanspreek nie. Die toring is nooit voltooi nie.
  Die Israeliete, God se uitverkore nasie, praat Hebreeus, want God se Seun, Christus Jesus is van Hebreeuse afkoms en Hy is die Redder van die mensdom. toe gegee Moses se vrou was ‘n anders kleurige, maar sy was Hebreeus.
  Ek sou sê ja elke ras, kultuur en geloof is op homself aangewese, want as jy in Johannes 5 gaan kyk, sê Johannes duidelik dat jy nie eens ‘n ander mag groet as hy nie dieselfde geloof as ek aanhang nie.
  Waarom, as jy in die besonder na die ou testament kyk was daar soveel oorloë/ Om die Hebreeuse ras skoon te hou. Salomo het met lof gefaal die oomblik toe hy met die heidense vroue trou. Oral waar jy kyk en jy sien ‘n gemenge paar loop dit uit op ‘n fiasko. Ongelukkig is dit ook waar dat Blanke vroue, terwille van die geld en “roem” maar die nonsens van ‘n anderskleurige man opvreet. Maar dit is Bybels nie korrek nie.
  Ja ‘n Blanke Afrikaanssprekende boere nasie, met eie waardes, geloof en kultuur. Wat het met Retief gebeur toe hy wou “compromise”. Wat het gebeur toe Cilliers en sy manne aan God hul beskikker, hul afhanklikheid aan God openbaar en op Hom vertrou. wat was die oormag van die “vyand” en wat het God gedoen.
  God sal die Afrikaner/Boer seën want dit is God wat ons hier aan die suidpunt van Afrika kom plant het en ongeag die verlede was hierdie Afrikaner/Boere nasie geseënd.

  1. Gert

   Henri, jou woorde: “….toe gegee, Moses se vrou was ‘n anderskleurige…….”, verwys.

   Dit is wat die liberale predikante, hetsy NG, Herv., Geref., of deesdae selfs APK, so graag van hul preekstoele verkondig om hul valse lering van rassevermenging te probeer regverdig. Daar staan nêrens in die Bybel dat sy ‘n “anderskleurige” was nie maar slegs dat Moses vir hom Kussietiese vrou geneem het (Num. 12:1 en 2). Daar word egter duidelik in dié gedeelte(s) vermeld dat Sippóra die dogter van Réhuel (of Jetro), die priester van Midian was. Die Midianiete was, volgens die “Bybelse Ensiklopedie 1955” afstammelinge van Midian, ‘n seun van Abraham by Ketúra. (Gen. 25:2; en 1 Kronieke 1:32). Só gesien kon kon Sippóra dus onmoontlik ‘n Kussiet gewees het!

   1. Gert Kruger

    Henri, jou woorde: “….toe gegee, Moses se vrou was ‘n anderskleurige…….”, verwys.

    Dit is wat die liberale predikante, hetsy NG, Herv., Geref., of deesdae selfs APK, so graag van hul preekstoele verkondig om hul valse lering van rassevermenging te probeer regverdig. Daar staan nêrens in die Bybel dat sy ‘n “anderskleurige” was nie maar slegs dat Moses vir hom Kussietiese vrou geneem het (Num. 12:1 en 2). Daar word egter duidelik in dié gedeelte(s) vermeld dat Sippóra die dogter van Réhuel (of Jetro), die priester van Midian was. Die Midianiete was, volgens die “Bybelse Ensiklopedie 1955” afstammelinge van Midian, ‘n seun van Abraham by Ketúra. (Gen. 25:2; en 1 Kronieke 1:32). Só gesien kon kon Sippóra dus onmoontlik ‘n Kussiet gewees het!

 4. Ons die Europa-Afrikane is hier sedert 1652 of so sê die boeke, was nie hier om dit te kan staaf nie. Een van die groot take van ‘n Christene is om die “blye boodskap” oor te dra aan alle nasies, miskien is dit waar ons gefaal het?

  Ek staan ten volle agter ‘n volkstaat in die Noord-Kaap en stem saam met Quintin, ons moet nie ons opdragte van God vergeet nie.

  So tussen hakies ek sien mense praat hier van Blanke Afrikaanssprekende Boere nasies. Die implikasie daarvan is natuurlik dat daar ook:
  Swart Afrikaanssprekende Boere nasies,
  Bruin Afrikaanssprekende Boere nasies,
  Geel Afrikaanssprekende Boere nasies,
  Blanke Engelssprekende Boere nasies,
  Blanke Swart-taal sprekende Boere nasies en
  Blanke Afrikaanssprekende nie-Boere nasies is, om maar ‘n paar opsies te noem.

  Sonder om nou mense die harnas in te jaag glo julle ook soos ek, dat die “Blanke Afrikaanssprekende boere nasie” is meer as welkom om deel te word van die Afrikaner Volkstaat?

  1. Dankie Ludwig. Nee, ek dink nie ons het gefaal om die evangelie onder die stamme van suidelike Afrika te verkondig nie. Die gereformeerde kerke het deur die jare baie sendingwerk onder die stamme gedoen. In meeste gevalle het die boere natuurlik ook die Woord aan hul werkers verkondig. Prof. Carel Boshoff, stigter van Orania, het dan self vir jare lank sendingwerk in Soweto gedoen. Al waarin ons gefaal het (toe ons oor die nodige mag beskik het) is om ‘n volhoubare bedeling te vestig wat al die volke se vryheid verseker – ons sin in kluis.

   Wat die Afrikaanssprekende Boerenasie aanbetref, sover dit my aangaan is Boer en Afrikaner sinomien. Ek het al te veel tyd in my lewe gemors om die enkelles wat onderskeid tussen die twee terme wil tref, te probeer reghelp. Hulle maak ‘n groot lawaai, maar hul argumente bevat geen substansie of historiese feite nie. Moenie jou tyd op daai onderwerp mors nie.

 5. Johan

  Baie relevante skrywe Quitin – ek was juis oor die naweek weer in so ‘n gesprek gewikkel.

  Afrikaners is skynbaar so oor die kop geslaan met die “jy moet die owerheid aanvaar” elemente, dat baie mense werklik dink dis verkeerd om Afrikanervryheid na te streef. In hierdie siening, moet ons waarskynlik een van die uniekste volke in die wêreld wees, maar ek vermoed dis grootliks die gevolg van die doelbewuste leer hieroor wat in die laat 80’s begin het in veral die NG Kerk, om Afrikaners te weerhou van rebellie teen oorgawe.

  In die proses word baie dinge oor die hoof gesien en baie logika-gapings geskep. God is die beskikker oor die lotgevalle van volke in nasies. As sulks is die Afrikanervolk nie tot stand geroep deur die wil van ‘n mens nie, maar deur die wil van God. As God ons dus Afrikaners gemaak het, wat kan verkeerd wees met die waardering, bewaring, en verlustiging van jouself in Sy werk?

  Voorts……as jy glo dat jy die regering moet aanvaar sonder enige teëspraak……dan beteken dit tog noodwendig ook dat jy nie teen hulle mag stem in ‘n verkiesing nie. Of met jou voete vir jouself ‘n ander regering gaan soek deur te emigreer nie. Dis tog dan verwerping van die regering wat oor jou aangestel is, dan nie? Die Bybel sê immers niks van dat jy slegs in weerstand mag kom teen ‘n regering tydens ‘n demokratiese verkiesing nie.

  Snaakse ding is natuurlik dat hierdie streek ‘n baie ver pad kom en al voorheen teen die Afrikaner gebruik is – so het die NG Kerk byvoorbeeld destyds die Trekkers kwalik geneem as rebelle teen Kerk en Staat, omdat hulle wou wegtrek, en geweier om hulle geestelik te bedien – ‘n situasie wat aanleiding gegee het tot die stigting van die Susterskerke as ek dit nie mis het oor die Hervormde Kerk nie.

  Die bepaling oor die aanvaarding van die owerheid, is myns insiens, eerder ‘n bevel tot die behoud en ondersteuning van ‘n ordelike samelewing, as wat dit ‘n oproep tot onderwerping aan vreemde volke is – iets wat nie in belang van die onderwerpte en sy verantwoordelikheid teenoor sy eie weerloses se toekoms is nie.

  Ek sien geen teenstrydighede met dit en die Volkstaatsstrewe nie. As die Volkstaatstrewe op hierdie gronde onChristelik is, dan is emigrasie vir die presiese selfde rede ook.

  1. Goeie argumente Johan! Dis waar dat die NG Kerk nog altyd te nou verbind is (of poog om te wees) aan die owerheid. Sover my beperkte kennis oor die onderwerp strek, het die Britse presbyteriaanse kerke in die Kaap reeds ‘n groot invloed oor die NG Kerk gehad teen die 1830’s – vandaar die instelling van o.a. Pinksterdienste.

   Die Afrikaners wat die Kaapkolonie verlaat het, het aanvanklik net so min in die NG Kerk belanggestel as wat die NG Kerk waarskynlik in hulle belanggestel het. Om hierdie rede is gereformeerde dominees uit Nederland gevra om gemeentes in die nuwe distrikte te kom lei. Vandaar die ontstaan van die Hervormde Kerk (wie terloops tot vandag toe nog nie Pinksterdienste het nie, behalwe op Pinkstersondag).

   Alhoewel ek ‘n lidmaat van die AP Kerk is, vind ek die geskiedenis van al ons kerke heel interessant.

 6. jan

  Synde ook ‘n lidmaat van die APK hierdie geskiedenis:

  Die Ingelse het die Kaapse kerk genasionaliseer saam met die skole.1815 rond [ ook die slawe vrygelaat in 1815]. Hulle Skotse dominees ingevoer: Thom, Murray Stegman ,ens.[hulle het later beter afrikaners geword as die hollanders wil dit vir my lyk!! gelowe!!] Die Kaapse Kerk was sederdien ‘n staatskerk teokrasie tot vandag toe en. John Vorster het dit ‘n nasionaal sosialisme teokrasie gemaak.

  Piet Retief was ‘n uiters skelm Vrymesselaar Master Mason van :Losie no 2 PE – het meer geskuld as die jaarlikse inkomste van die goewerneur. Niks betaal nie. Selfs vervolg deur mede bokryers en deur die losietempel self!! oor skuld. Hy vlug toe met die boere as gyselaars genaamd Voortrekkers.

  Die Staatskerk plaas die Voortrekkers onder sensuur.en verbied enige dominees om saam te trek. Erasmus was ‘n evangelis en het die aanstelling by verstek gekry.as geestelike bediener. Die Voortrekkermonunemt getuig van die bekering van die Voortrekker Vrymesselaars. na die grootste massamoord en Goddelike redding ooit.

  1850-60 word die twee afrikaanse kerke gestig vir die gesensureerde blankes Christene en twee vir die nieblankes Swart Kerk onder die Xhosas en Kleurlingkerk onder die vry slawe.
  Die Swart Kerk is gestig na die nasionale selfmoord van Xhosas 1852 vrugte van Eerwaarde Phillip et al.se handewerk.

  Toe stig ons die APK na die nasionale selfmoord van die Afrikaners.om terug te keer na ons Calvinistiese wortels.

 7. jan

  Het gehoop iemand sal help met die Calvinistiese beginsel van ‘Soewereinteit in Eie Kring’
  naamlik Staat versus Kerk, Volke, Huwelike, waarop Christelike Demokrasie van Verwoerd basseer is. [Dooyeweerd] .[ Regter Sutherkand VSA het dit beskryf as Life, Liberty , Property, and Privacy are essencially ONE single human right]

  Staan terug en kyk na ons Volkie se pad van 100 jaar:

  Ons het uit die ontsaglikse diepste ellendige haat en wraak jeens die vervloekte Ingelse Gay Bokryers van Rhodes gevlug na die koue droee boesem van wit Duitse nietzhe nasionaal sosialisme waansin van Hitler. Nadat Vorster ons enigste logiese haalbare uitweg vermoor het. naamlik Christelike Veelvolkige Demokrasie met soewereiinteit in eie kringe.

  Toe stig John en Koot Vorster ‘n Nasionaal Sosialisme Teokrasie in ons eie protestantse staatskerke!!

  Dit was nie nodig om kant te kies met WO11 nie – ons kon gemaklik buite die geveg gebly het deur ons eie Hollandse Franse protestantisme te koester en te ontwikkel.. Maar nee toe kry die Bokryers van Smuts die oorhand en laat sy klomp Rooiluste doodskiet oorsee terwyl hy tuis ‘n helse geveg laat ontstaan wat deur die NP gewen word.tot met Verwoerd.

  Maar neeee toe stig Vorster ‘n Minderheidsdiktatuur en om op sy grafteen by Kareedouw se NGK te kan skryf: ” ..Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval ”

  Wie gesels saam Hmm?
  Ons MOET oor die goed praat!!

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

w

Connecting to %s